fbpx

Podľa nedávnych výskumov a projektov v Spojenom kráľovstve a ďalších krajinách po celom svete sa ukazuje geotermálna energia z baní ako perspektívny zdroj. Napríklad v Anglicku už mapujú staré uhoľné bane s cieľom ich využitia na obnoviteľné zdroje energie. Tento trend poukazuje na významné možnosti, ktoré tieto miesta ponúkajú, nielen z hľadiska energetickej efektivity, ale aj z pohľadu ekonomických a environmentálnych výhod.

Geotermálna energia, ktorá je prítomná v zemskej kôre, poskytuje stabilný a udržateľný zdroj tepla. Táto forma energie je neustále k dispozícii, na rozdiel od solárnej alebo veternej energie, ktoré závisia od množstva slnečného žiarenia a poveternostných podmienok. Využitie starých baní ako geotermálnych zdrojov prináša nové príležitosti, nielen v zahraničí, ale aj na Slovensku, ktoré má bohatú banícku históriu.

Výhody využitia starých baní

Staré uhoľné lomy predstavujú výhodu v tom, že v nich už existujú vrty a ďalšia infraštruktúra, čo značne znižuje náklady, ako aj čas potrebný na dosiahnutie prvej hĺbky. Tento aspekt je kľúčový pri implementácii nových geotermálnych projektov, pretože zrýchľuje celý proces a znižuje počiatočné investície.

Bane majú stabilnú teplotu vody od 10 do 30 stupňov počas celého roka. To z nich robí ideálnych kandidátov pre geotermálne využitie. Voda v baniach sa môže čerpať na povrch pomocou tepelných čerpadiel a jej tepelná energia sa ďalej distribuuje do vykurovacieho systému prostredníctvom výmenníkov tepla. Tento proces prebieha opakovane vďaka reinjektáži vody späť do podzemia, čím sa zabezpečuje nepretržitý cyklus využitia geotermálnej energie.

Geotermálna energia z baní sa môže využiť nielen na vykurovanie budov, ale rovnako aj na ich ochladzovanie. Ide o dôležitú výhodu najmä v digitálnej ére, hlavne v oblasti spracovania veľkých objemov dát. To si uvedomujú aj v Spojených štátoch, kde sa odhaduje výskyt približne až 50-tisíc opustených baní. Vláda sa preto rozhodla investovať pol miliardy dolárov na ich využitie pre obnoviteľné zdroje energie. 

Ďalšou výhodou revitalizácie opustených baní pre geotermálnu energiu je oživenie komunít závislých od baníctva, ktoré by inak mohli čeliť ekonomickému úpadku. Takéto projekty vytvárajú nové pracovné miesta a podporujú miestnu ekonomiku, čím prispievajú k sociálno-ekonomickému rozvoju regiónov.

Geotermálna elektráreň
Využitie geotermálnej energia z baní nesie so sebou viacero výhod. Napríklad v podobe existujúcej infraštruktúry vrtov, stabilnej teploty vody, ale aj revitalizáciou opustených baníckych miest. (Zdroj: Shutterstock)

Geotermálna energia z baní v Európe v praxi

V mnohých európskych krajinách, ako Spojené kráľovstvo, Nemecko a Škótsko, sú už dnes staré bane predmetom viacerých projektov na získavanie energie z hlbín zeme. Napríklad v meste Bochum v Nemecku je súčasťou výstavby nových budov na komerčné účely aj projekt pre získavanie geotermálnej energie z baní. 

Opustené ťažobné priestory majú slúžiť na vykurovanie a chladenie budov, pričom prvé testy extrahovanej vody detekujú silný potenciál aj pre ďaleko väčšie využitie. Merania ukázali teplotu vody okolo 28 stupňov, pričom cieľom je využívať 48-stupňovú podzemnú vodu. To dosiahnu prostredníctvom plánu privádzať vodu do tepelného čerpadla. Tým sa jej teplota zvýši ešte predtým, ako sa dostane do vykurovacej siete. Opustené bane majú potenciál priniesť teplo až pre 370-tisíc domácností, už dnes preto prebiehajú plány na rozširovanie projektu. 

V Škótsku si rovnako uvedomujú svoj potenciál a geotermálna energia z baní je predmetom rozsiahleho výskumu. Postupne sa v tejto oblasti rozbiehajú aj prvé projekty. Ich cieľom je analyzovať chemické zloženie a teploty vody. Po úspešných testoch sa plánuje pokračovať v projektoch na „ostro“. 

Spojené kráľovstvo má viac ako 177-tisíc známych vstupov do baní. Aj preto v západnom Anglicku aktívne mapujú staré bane s cieľom využiť ich potenciál pre obnoviteľné zdroje energie. Súčasťou sú aj viaceré už dnes fungujúce projekty. 

V meste Gateshead majú 150-metrovú sieť opustených lomov. Tie využívajú na dodávku tepla a teplej vody. „Prechod na tepelné čerpadlá ako zdroj energie je veľmi dôležitý a je to jedna z možností, ako splniť naše požiadavky na dekarbonizáciu vykurovania v celom Spojenom kráľovstve,“ povedal Dan Mallin Martin, hydrogeológ z Coal Authority, verejného orgánu vlády Spojeného kráľovstva.

Podľa Energy Post by potenciál geotermálnej energie z baní vo Veľkej Británii mohol dosiahnuť až 36 miliárd GWh. Tieto projekty nie sú pritom len teoretickými konceptmi. Aktuálne totiž už prebiehajú iniciatívy, ktoré prinášajú reálne výsledky a inšpirujú ostatné krajiny k podobným krokom.

Slovensko a jeho potenciál

Tieto skúsenosti by mohli byť cenným zdrojom inšpirácie aj pre Slovensko, kde máme tiež mnoho nevyužitých opustených uhoľných lomov. Slovensko má bohatú históriu baníctva a množstvo starých priestorov, ktoré by sa mohli využiť na geotermálne účely. 

Jedným z potenciálnych projektov pre využitie geotermálnej energie zo starých baní má oblasť v Banskej Štiavnice, kde bola ťažba v minulosti významnou súčasťou. Lokalita poskytuje obrovský potenciál aj podľa Ericha Veselényiho, predsedu Hlavného banského úradu SR, ktorý sa vyjadril pre Energie Portal. A to nielen pri realizácii nových vrtov, ale najmä pri využívaní tých starých, ktoré by umožňovali práve hlboké banské komplexy.  

Geotermálna energia z baní predstavuje udržateľný a ekonomicky efektívny spôsob, ako získať obnoviteľnú energiu. Tento prístup by mohol pomôcť Slovensku znížiť závislosť od fosílnych palív a zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie. Zároveň implementácia takýchto projektov môže priniesť mnohé výhody. Tie môžu byť vrátane vytvorenia nových pracovných miest, podpory miestnej ekonomiky a zníženia emisií skleníkových plynov.

Comments are closed.