fbpx

Slovník pojmov

 • Base load

  pozri Základný zdroj
 • Binárny cyklus

  Je uzavretý systém, ktorý dokáže využiť geotermálne vody s nižšou teplotou na výrobu elektriny. V binárnom cykle geotermálna voda zohrieva pracovnú kvapalinu s nižším bodom varu, nachádzajúcu sa v sekundárnom okruhu. Pracovná kvapalina expanduje vo výmenníku tepla a zabezpečuje otáčanie turbíny, vďaka čomu vzniká elektrická energia. Následne pracovná kvapalina kondenzuje a vracia sa do systému. Rovnako vyčerpaná geotermálna voda po odovzdaní svojho tepelného potenciálu putuje naspäť do zeme na opätovné využitie.
 • BTU (British Thermal Unit)

  Britská tepelná jednotka. Množstvo tepla potrebné na zvýšenie teploty jednej libry vody o jeden stupeň Fahrenheita za štandardných podmienok (rovná sa 252 kalóriám). BTU sa používa na meranie množstva výstupu v zariadeniach na výrobu tepla.
 • Centrálne vykurovanie

  Spôsob priameho využitia geotermálnej energie, v ktorom príslušný systém zásobuje viacero odberateľov horúcou vodou či parou z jedného centrálneho zdroja.
 • Chladiaca veža

  Zariadenie, ktoré aj v geotermálnej elektrárni/teplárni slúži na odobratie tepla z horúceho kondenzátu.
 • Dublet

  Systém ťažobného a reinjektážneho vrtu. Vzdialenosť ťažobného a reinjektážneho vrtu by mala byť 1 000 až 1 500 metrov.
 • Elektráreň s mokrou parou

  Využíva „mokrú paru“, geotermálnu vodu, ktorá má vysoký tlak. V oddeľovači ho stráca a mení sa rýchlo na paru, ktorá expanduje v turbíne poháňajúcej generátor.
 • Elektráreň so suchou parou

  Využíva sýtu paru s teplotou nad 180 stupňov Celzia, ktorá sa používa na priami expanziu v turbíne, ktorá následne poháňa generátor.
 • Energetická efektívnosť

  Pomer výstupnej využiteľnej energie a energie na vstupe v zariadení na premenu energie (napríklad z tepelnej na elektrickú).
 • Enhanced Geothermal System

  Systém na získavanie geotermálnej energie v územiach, kde absentuje výskyt geotermálnej vody či pary. Do podložia suchých hornín (pri nepriepustných horninách je potrebné vytvoriť praskliny) sa cez injektážne vrty dopravuje teplnosoná látka, ktorá odoberá teplo okolitým horninám. Zahŕňa celú technológiu na využitie tohto tepla.
 • Exploatácia

  Ťažba, spôsob, akým sa geotermálna voda či para získavajú z podložia. Buď sa na povrch dostávajú prirodzene, alebo technologickým zásahom – čerpaním.
 • Flash steam

  Para vznikajúca pri znížení tlaku geotermálnej kvapaliny (napríklad vo výparníku).
 • Frakovanie

  Narúšanie horninového podložia za účelom zvýšenia výdatnosti zdroja. Do vrtu sa vtláča zmes vody, piesku a pomocných chemikálií, ktorá tlakom horniny rozbíja a vytvára zlomy. Využíva sa napríklad pri EGS (Enhanced Geothermal System).
 • Fumarola

  Je prasklina alebo trhlina v zemi, ktorou sa na povrch dostávajú horúce plyny. Je indikátorom sopečnej činnosti v danej oblasti.
 • Gejzír

  Termálny prameň, z ktorého vystrekujú prúdy horúcej vody a pary do vzduchu.
 • Geológia

  Je jedna z geo-vied, zaoberá sa vývojom, stavbou, zložením a vlastnosťami Zeme.
 • Geotermálna elektráreň

  Sústava technologických zariadení, pomocou ktorých sa čerpaná geotermálna energia využíva na výrobu elektrickej energie (a zostatkového tepla). Energetický potenciál energie z podložia sa využíva na produkciu tlaku, ktorý poháňa turbínu generátora.
 • Geotermálna energia

  Tepelná energia pod zemským povrchom pochádzajúca ešte z čias formovania planéty. Zvnútra Zeme prestupuje k povrchu a vyžaruje do priestoru. Ide o netradičný zdroj obnoviteľnej energie s prakticky nevyčerpateľným potenciálom.
 • Geotermálne pole

  Tepelná zóna, v ktorej horninové podložie a jeho formácia umožňuje akumulovať tekutinu (voda, para) umožňujúcu využitie geotermálnej energie. Na prenos tepla vplývajú geologické a hydrologické vlastnosti v území.
 • Geotermálny

  Súvisiaci s vnútorným teplom Zeme.
 • Gradient

  (tepelný/geotermálny)  Vyjadruje teplotný nárast na jednotku hĺbky. Priemerná hodnota dosahuje 30 stupňov Celzia na jeden kilometer. Hodnotu ovplyvňujú rôzne faktory, v oblastiach s vulkanizmom býva spravidla gradient vyšší (do 70°C), naopak v oblastiach pevninských štítov nižší (k 15°C).
 • Hot dry rock

  Teplo suchých hornín, pri ktorých sa prenos tepla na povrch z hornín uložených v hĺbke zabezpečuje teplonosnou látkou – spravidla obyčajnou vodou recirkulujúcou cez umelo vytvorený štrbinový výmenník tepla medzi dvoma vrtmi.
 • Hydrogeotermálne zdroje

  Podzemné systémy horúcej vody alebo pary.
 • Inkrustácia

  Pri ťažbe geotermálnej vody sa znižuje tlak a teplota. So zmenou podmienok nastávajú chemické reakcie, ktorých výsledkom je tvorba zlúčenín, ktoré sa zachytávajú na zariadeniach v podobe takzvaných inkrustov. Tie znižujú kvalitu celého geotermálneho energetického systému, pretože vplývajú na výdatnosť i teplotu.
 • Izolátor

  Horniny s nízkou priepustnosťou, ktoré prekrývajú geotermálny rezervoár.
 • Kaskádovanie tepla

  Proces využitia geotermálnej vody alebo pary na rôzne účely postupným znižovaním teploty na niekoľko úrovní.
 • Kilowatthodina

  Jednotka energia, reprezentovaná prácou stroja  s výkonom 1 kilowatt počas jednej hodiny. V energetike sa jednotka používa na účely merania dodanej respektíve spotrebovanej energie.
 • Kolektor

  Priepustná horninová formácia v geotermálnom poli umožňujúca kumulovať geotermálne zdroje – vodu alebo paru. Nepriepustné horniny v rezervoári sa nazývajú izolátory.
 • Kondenzácia

  Termodynamický proces, v ktorom sa látka premieňa z plynného skupenstva na kvapalné (vznik vody z pary).
 • Kondenzát

  Voda vznikajúca kondenzáciou (skvapalňovaním, zrážaním) pary.
 • Kondenzátor

  Zariadenie, ktoré kondenzuje výstupnú paru z turbíny na kondenzát.
 • Láva

  Roztavená hornina, ktorá sa dostala na povrch Zeme.
 • Magma

  Roztavená hornina vnútri Zeme (pod povrchom).
 • Organický Rankinov cyklus

  Typ binárneho cyklu, predstavujúceho uzavretý systém, ktorý dokáže využiť geotermálne vody s nižšou teplotou na výrobu elektriny. V ORC geotermálna voda zohrieva pracovnú kvapalinu s nižším bodom varu, nachádzajúcu sa v sekundárnom okruhu. Pracovná kvapalina expanduje vo výmenníku tepla a zabezpečuje otáčanie turbíny, vďaka čomu vzniká elektrická energia. Následne pracovná kvapalina kondenzuje a vracia sa do systému. Rovnako vyčerpaná geotermálna voda po odovzdaní svojho tepelného potenciálu putuje naspäť do zeme na opätovné využitie.
 • Permeabilita

  Vlastnosť hornín umožňujúca kvapalinám prietok horninovými pórmi. Miera priepustnosti pevnej látky závisí od počtu, veľkosti či štruktúry pórov.
 • Pórovitosť (poréznosť)

  Percentuálny pomer celkového množstva pórov v pôde alebo hornine k jej celkovému objemu.
 • Priame využitie

  O priamom alebo primárnom využití geotermálnej energie (direct use) hovoríme, ak nejde o jej konverziu na elektrinu, ale využitie na vykurovanie/ochladzovanie, poľnohospodárske účely či prípravu jedla.
 • Reinjektážny vrt

  Sekundárny vrt v geotermálnom systéme, ktorým sa geotermálna voda po využití zatláča späť do zemskej kôry, čo umožňuje jej recirkuláciu.
 • Rezervoár

  Nádrž, ložisko geotermálnej vody s danou teplou a priestorovými parametrami (dĺžka, šírka, výška). Z hľadiska dostupnosti rezervoára je zásadná hĺbka stropu a bázy pod terénom, ako aj druh hornín, ich pôvod a vek.
 • Soľanka

  Geotermálny roztok obsahujúci značné množstvo chloridu sodného alebo iných solí.
 • Suchá para

  Veľmi horúca para bez obsahu kvapalín, ktorá pri odobraní množstva tepla začne kondenzovať na kvapalinu.
 • Ťažobný vrt

  Technické dielo, ktoré umožňuje ťažbu geotermálnej energie z horninového podložia na zemský povrch. Jeho hĺbka môže dosiahnuť niekoľko kilometrov.
 • Tepelná vodivosť

  Vyjadruje, ako sa teplo šíri v prostredí, teda množstvo tepla, ktoré prechádza látkou v štandardnom stave (pri ustálenom gradiente) za jednotku času.
 • Tepelné čerpadlo

  Stroj na premenu tepelnej energie získanej z primárneho obnoviteľného zdroja tepla. Vyvoláva pretlak potrebný na prekonanie tlakových strát trením a miestnych odporov (respektíve výškového rozdielu medzi čerpadlom a miestom dodávky).
 • Tepelný tok

  Množstvo tepla, ktoré prechádza cez plochu za jednotku času (udávané v J/s, čo zodpovedá jednotke watt). V praxi sa používa termofyzikálna veličina hustota tepelného toku (W/m2), vyjadrujúca tepelný tok na jednotkovej ploche (W/m2). Ide o parameter, ktorým sa charakterizuje geotermálna aktivita v danom území.
 • Turbína

  Lopatkový, rotujúci motor aktivovaný usmerneným prúdením tekutiny, pary alebo plynu. V aplikáciách elektrickej energie, ako sú geotermálne elektrárne, je turbína pripojená ku generátoru, ktorý roztáča a tým vytvára elektrickú energiu.
 • Účinnosť

  Udáva pomer medzi energiou na výstupe a vstupe zariadenia na jej výrobu.
 • Vodná vrstva

  Vrstva priepustného piesku, kameňa alebo štrku.
 • Vŕtanie do Zeme

  Činnosť, ktorej cieľom je získať prístup ku geotermálnym zdrojom, zvyčajne pomocou zariadení na ťažbu ropy a zemného plynu, ktoré boli upravené tak, aby spĺňali geotermálne požiadavky.
 • Výdatnosť geotermálneho zdroja

  Predstavuje množstvo geotermálnej vody, ktorú zdroj poskytuje za konkrétnu časovú jednotku (uvádza sa v litroch za sekundu alebo v kubických metrov za hodinu). Informáciu o výdatnosti dopĺňa, či voda vyteká voľne alebo sa čerpá.
 • Výmenník tepla

  Zariadenie, ktoré je súčasťou  geotermálneho energetického systému (GES), v ktorých prebieha tepelná výmena, teda odovzdávanie tepla medzi teplonosnými látkami – z teplejšej (geotermálny zdroj) do chladnejšej. Umožňuje využitie takého množstva tepla z pôvodného zdroja, ktoré je potrebné.
 • Výparník

  Zariadenie, ktoré slúži na tvorbu pary pri stálom tlaku z predhriatej vody.
 • Základný zdroj

  Jednotky vyrábajúce elektrinu stabilne. Sú prevádzkované tak, aby spĺňali konštantné alebo minimálne zaťaženie elektrizačnej sústavy.
 • Zemská kôra

  Vonkajšia vrstva horniny Zeme. Tiež nazývaná litosféra.
 • Zlom

  Zlomová zóna v zemskej kôre, pozdĺž ktorej v určitom čase došlo k zošmyknutiu priľahlej geologickej vrstvy.