fbpx

Slovník pojmov

 • Tepelná vodivosť

  Vyjadruje, ako sa teplo šíri v prostredí, teda množstvo tepla, ktoré prechádza látkou v štandardnom stave (pri ustálenom gradiente) za jednotku času.
 • Tepelné čerpadlo

  Stroj na premenu tepelnej energie získanej z primárneho obnoviteľného zdroja tepla. Vyvoláva pretlak potrebný na prekonanie tlakových strát trením a miestnych odporov (respektíve výškového rozdielu medzi čerpadlom a miestom dodávky).
 • Tepelný tok

  Množstvo tepla, ktoré prechádza cez plochu za jednotku času (udávané v J/s, čo zodpovedá jednotke watt). V praxi sa používa termofyzikálna veličina hustota tepelného toku (W/m2), vyjadrujúca tepelný tok na jednotkovej ploche (W/m2). Ide o parameter, ktorým sa charakterizuje geotermálna aktivita v danom území.
 • Turbína

  Lopatkový, rotujúci motor aktivovaný usmerneným prúdením tekutiny, pary alebo plynu. V aplikáciách elektrickej energie, ako sú geotermálne elektrárne, je turbína pripojená ku generátoru, ktorý roztáča a tým vytvára elektrickú energiu.