fbpx

Slovník pojmov

  • Base load

    pozri Základný zdroj
  • Binárny cyklus

    Je uzavretý systém, ktorý dokáže využiť geotermálne vody s nižšou teplotou na výrobu elektriny. V binárnom cykle geotermálna voda zohrieva pracovnú kvapalinu s nižším bodom varu, nachádzajúcu sa v sekundárnom okruhu. Pracovná kvapalina expanduje vo výmenníku tepla a zabezpečuje otáčanie turbíny, vďaka čomu vzniká elektrická energia. Následne pracovná kvapalina kondenzuje a vracia sa do systému. Rovnako vyčerpaná geotermálna voda po odovzdaní svojho tepelného potenciálu putuje naspäť do zeme na opätovné využitie.
  • BTU (British Thermal Unit)

    Britská tepelná jednotka. Množstvo tepla potrebné na zvýšenie teploty jednej libry vody o jeden stupeň Fahrenheita za štandardných podmienok (rovná sa 252 kalóriám). BTU sa používa na meranie množstva výstupu v zariadeniach na výrobu tepla.