fbpx

Predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský a zástupca spoločnosti PW Energy Milan Jankura podpísali Memorandum o vzájomnej spolupráci pri rozvoji využívania geotermálnej energie. V budúcnosti môže v lokalite vzniknúť zelený priemyselný park.

Po ukončení posudzovania vplyvov na životné prostredie získal projekt geotermálnej elektrárne v prešovskom regióne podporu aj na úrovni samosprávneho kraja. Vo štvrtok 24. augusta spečatil podpisom predseda PSK Milan Majerský Memorandum o vzájomnej spolupráci so spoločnosťou PW Energy, ktorá stojí za zámerom.

PSK sa v rámci svojich kompetencií zaviazal podporiť realizáciu projektu na svojom území. Investor PW Energy tu počíta s vybudovaním celkovo troch geotermálnych elektrární, prvá z nich má stáť v katastri obce Ľubotice. 

PW Energy sa v memorande zaviazala poskytnúť súčinnosť pri nadväzujúcich investičných zámeroch a tiež umožniť odber tepla využiteľného pre súčasné mestské či obecné budovy, ale aj prípadné nové objekty.

Systematická podpora obnoviteľných zdrojov v kraji

Memorandum je uzavreté na dobu piatich rokov. „Máme veľký záujem podporovať a rozvíjať obnoviteľné zdroje energie na území kraja v ceste za zelenšou budúcnosťou. Geotermálna energia je z tohto pohľadu skvelou príležitosťou, zvlášť pre to, že prírodné podmienky jej rozvoju v tomto regióne prajú,” vyhlásil Majerský. 

„Podpis memoranda je pre nás dôležitým signálom, že kraj má záujem o rozvoj geotermálnej energie. Naším cieľom je priniesť do regiónu výrobu zelenej elektriny a tepla, ktorá významne prispeje k redukcii emisií a zároveň môže naštartovať ďalšie projekty, čím prispeje k celkovému rozvoju,“ uviedol Milan Jankura, predseda predstavenstva PW Energy.

Nové príležitosti pre obyvateľov

Vyrobená zelená elektrina z geotermálnej elektrárne bude zodpovedať ročnej spotrebe 20 tisíc domácností. Zostatkové teplo môže dodatočne slúžiť na vykurovanie pre tisíce domácností. 

Zapojenie geotermálneho zdroja umožňuje stabilizovať ceny energií, čo ocenia domácnosti aj v kontexte ich prebiehajúceho zdražovania. 

Súčasťou memoranda je aj záväzok PW Energy podporiť zelený geotermálny priemyselný park. Tvoriť by ho mali investičné zámery v okolí geotermálnych stredísk využívajúcich dostupné zostatkové teplo. Patria sem priemyselné či poľnohospodárske prevádzky, prípadne rekreačné zariadenia. Zámerom investora a kraja je, aby využívanie zelenej energie prinieslo okrem znižovania emisií aj ekonomický rast regiónu a benefity pre obyvateľov, napríklad vo forme nových pracovných miest. 

geotermálna energia vizualizácia Prešov
Vizualizácia geotermálnej elektrárne PW Energy

Prvý vrt v budúcom roku

So začiatkom vrtných prác pre realizáciu prvej geotermálnej elektrárne počíta spoločnosť PW Energy v priebehu roka 2024. Predpokladaná investícia v prvej etape projektu je 65 miliónov eur. „Popri vlastnom investičnom kapitále sa plánujeme uchádzať aj o podporu v grantových schémach a eurofondových výzvach, čo sú štandardné spôsoby spolufinancovania geotermálnych projektov naprieč EÚ,“ doplnil Jankura. 

PW Energy má rozpracované v okolí Prešova aj ďalšie dva spomínané zámery výstavby geotermálnych stredísk. Celkový potenciál lokality sa odhaduje na 20 elektrických megawattov (MWe). Pri jeho naplnení by geotermálne elektrárne vyrobili asi 130-tisíc MWh elektrickej energie ročne. To je asi 1,5-krát viac ako súčasná ročná spotreba všetkých prešovských domácností.

Comments are closed.