fbpx

Kým Slovensko zaostáva, Maďarsko nezaháľa. Tamojšia vláda upravila zákony a pripravila dotačné schémy, vďaka ktorým zažíva energia zo zeme rozmach. Od nedávnej úpravy ťažobnej legislatívy došlo k vytvoreniu viac ako 70 nových geotermálnych projektov. Cieľom našich južných susedov je stať sa európskym hlavným teritóriom geotermu.

Maďarsko ukazuje koncept na úspešný geotermálny rozvoj. Krajina leží vo výhodnej polohe na Panónskej panve, kde hustota tepelného toku horninového podložia dosahuje 90-100 mW/m2 a vykazuje tak nadpriemerný teplotný gradient až 45 °C/km. Bohaté na podzemné zdroje je najmä povodie rieky Dráva na maďarsko-chorvátskych hraniciach. V tejto oblasti rozvíja geotermálny potenciál aj Chorvátsko.

Približne od roku 2020 dochádza k cielenému rozvoju podzemného energetického zdroja aj v Maďarsku. V tomto období vznikla informačná platforma OGRe, ktorá je interaktívnou mapou geologických a hydrogeologických dát spolu s informáciami o geotermálnych zdrojoch na území nášho južného suseda.

Geotermálna mapa Maďarska (zdroj: map.mbfsz.gov.hu/ogre_en)

Urýchlený geotermálny rozvoj

V úvode roka 2023 vznikla aj iniciatíva Geothermal Energy Cluster na prípravu a podporu rozvoja geotermu. „Medzi odborníkmi existuje široký konsenzus, že geotermálna energia je kľúčová pre posilnenie našej energetickej samostatnosti,” poznamenal Marcell Biró, prezident SARA (Supervisory Authority of Regulatory Affairs). Kvantitatívnym cieľom nových aktivít je nahradiť viac než 1 miliardu kubických metrov zemného plynu, čo predstavuje zhruba 10 % spotreby zemného plynu v Maďarsku za rok 2021.

V marci 2023 vošla do platnosti aj výrazná zmena legislatívy podporujúca geotermálny rozvoj. Nové zákony uľahčujú výskum, ťažbu a využívanie geotermálnej energie. Na celý proces dohliada prioritne jeden orgán, spomínaná SARA.

Legislatívne úpravy ponúkajú predvídateľnú a flexibilnú reguláciu, ktorá umožňuje rýchlejšie povoľovanie geotermálnych prieskumov. Spočíva v priradení konkrétnych orgánov k jednotlivým procedurálnym krokom, ako aj v stanovení maximálnej dĺžky schvaľovacích procesov. 

V novom systéme poskytuje SARA povolenie na prieskum a ťažbu na štyri roky. Následne, v prípade úspechu, garantuje kontrakt na 35 rokov s možnou opciou na ďalšie obdobie.

Od prijatia novej legislatívy pozoruje SARA nárast v počte podaných žiadostí o geotermálny prieskum, pričom extrémom bolo vyše 50 žiadostí za jeden deň. Za posledné tri mesiace získalo povolenie 70 projektov.

Novinkou je aj v máji 2023 zriadený nový legislatívny subjekt, Geothermal Energy Committee, ktorý musí byť povinne prizvaný do povoľovacích procesov. Hlavnou úlohou je budovať koncepčnú stratégiu a urýchliť geotermálny rozvoj vo vhodných lokalitách.

Prvá geotermálna konferencia

Aktívnu podporu využívania energie zo zeme podčiarkol júnový prvý ročník Budapest Geothermal Summit, konferencie určenej výhradne geotermálnym témam. Organizovala ju práve SARA.

Geotermálneho summitu sa zúčastnili vládni predstavitelia a zástupcovia samospráv, ťažobných a energetických spoločností, ako aj potenciálni investori (zdroj: budapestgeothermalenergysummit.hu)

Vládni predstavitelia na konferencii oznámili viacero ďalších podporných mechanizmov. Viktor Horváth z rezortu energetiky predstavil dotačnú schému vo výške 64 miliónov eur na zníženie investičného rizika pri podzemných prieskumoch. Vláda tiež plánuje spustiť pôžičkový fond na podporu týchto investícií vo výške 450 miliónov eur.

Všetky uvedené aktivity významne prispievajú k naplneniu stanovených vládnych cieľov. Patria sem zvyšovanie povedomia o geoterme, zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov energie, znižovanie závislosti od fosílnych palív a systematický prístup k rozvoju podzemných zdrojov v krajine s veľkým geotermálnym potenciálom.

Rozbehnuté projekty

Flexibilnejšia legislatíva umožní v Maďarsku efektívnejšiu realizáciu geotermálnych projektov. Niekoľko konceptov už pritom v krajine rozbehli. Dobrým príkladom je oceňovaný projekt WeHEAT. Ide o systém uzavretej vodnej slučky na ťažbu geotermálnej energie z nepoužívaných ropných a plynových vrtov, ktorého prvá inštalácia v krajine bola v roku 2021. V apríli 2023 získal dve špeciálne ceny, jednu za inovatívnosť v oblasti zelených technológií a druhú, ESG cenu, za najväčší prekryv s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja OSN.

Ukážka inštalácie technológie WeHEAT v maďarskom meste Kiskunhalas (zdroj: www.en.weheat.systems)

Využitie geotermálnej energie ponúka cenovo stabilné a ekologické riešenie aj pri dodávke tepla v systémoch centrálneho zásobovania. V tomto smere je v Maďarsku najväčším projekt prebudovania systému CZT v meste Szeged. Prevádzkovateľ, spoločnosť SZETAV, tu chce postupne nahradiť väčšinu zemného plynu používaného na vykurovanie práve geotermálnou energiou.

V meste realizujú 27 vrtov, z ktorých deväť bude extrakčných. Ťažiť chcú celkovo 70 m3/h vody s teplotou 90 °C, ktorá nahradí 17,5 milióna m3 zemného plynu (68 % súčasnej spotreby) a zníži emisie skleníkových plynov o 34 700 ton (62 % súčasnej produkcie). Ekonomické benefity sa už prejavujú. Prvé domácnosti, ktoré sú zásobované geotermálnym teplom, hlásia polovičné účty v porovnaní s teplom zo zemného plynu.

Investičná náročnosť projektu je 70 miliónov eur. Okrem súkromných investícií čerpá SZETAV aj prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. K projektu sú pridružené aj výskumno-vývojové aktivity podporené širokou škálou fondov, napríklad Granty EHP a Nórska či Horizon 2020.

Comments are closed.