fbpx

Využívanie geotermálnej energie je nesporne prínosom v otázke udržateľnej a stabilnej výroby elektrickej energie či tepla. Získať súkromný kapitál na financovanie projektov však nie je jednoduché. Potenciál podzemného zdroja tepla je až do vykonania samotného vrtu neistý. Aj preto vznikli viaceré schémy na zmiernenie rizika, ktoré motivujú investorov vstúpiť do sektoru.

„Zaviesť nové a posilniť existujúce systémy zmierňovania rizík s cieľom chrániť developerov voči rizikovému podzemnému prieskumu, najmä v počiatočných fázach geotermálnych projektov,” znie jedno z odporúčaní Medzinárodnej agentúry pre obnoviteľnú energiu (IRENA) v najnovšom globálnom reporte o geotermálnej energii

Znižovanie investičnej neistoty patrí k hlavným výzvam rýchlejšieho rozvoja geotermálnej energie. Je spojená do veľkej miery s tým, že v prípravnej fáze nemožno zaručiť výsledok projektov. Parametre geotermálneho zdroja sa dajú s určitosťou potvrdiť, až keď sa zrealizuje prvý prieskumný vrt. Ten ukáže, čo sa v skutočnosti nachádza pod zemou a či sú teplota a prietok vody rezervoára dostatočné. 

Geotermálne projekty sú tak v určitej nevýhode, lebo popri bežných rizikách čelia už v úvodnej fáze záťaži „navyše“. Investícia do geotermálneho vrtu nesie so sebou zvýšenú mieru neistoty, keďže až po jeho realizácii investor zistí, či projekt dáva ekonomický zmysel. 

Na tento výsledok čakajú aj banky a ďalší potenciálni partneri, preto je získanie financovania pred overením parametrov zdroja náročné. Vzniká tak sťažená východisková situácia pre súkromné spoločnosti, ktoré by využívanie geotermálnej energie chceli rozvíjať, no majú obmedzené možnosti, ako sa dostať k externému kapitálu.

Európske stratégie

Táto bariéra je však dlhodobo známa a aj preto vznikli viaceré programy, ktoré ju majú eliminovať. Cieľom je zmiernenie rizík financovania geotermálnych projektov. Využívajú sa na to rôzne mechanizmy, najmä spolufinancovanie z verejných zdrojov, schémy zdieľania nákladov, poistky, fiškálne nástroje ako daňové úľavy, ďalej granty či prevádzková podpora (typicky Feed-in Tariff, teda doplatky pre výrobcu energie).

Najdlhšiu tradíciu v strategickom zmierňovaní rizika má Island. Národný energetický fond už od 60-tych rokov ponúka rôzne formy podpory, napríklad typ pôžičky, ktorej 60 percent hodnoty sa v prípade neúspešného vrtu zmenilo na nenávratný finančný príspevok. Bol to práve balík vládnych opatrení, ktorý umožnil Islandu v extrémne krátkom čase zvýšiť využívanie geotermálnej energie a stať sa svetovým lídrom v zapojení obnoviteľných zdrojov.

Francúzsky úspech

Vo Francúzsku sa štátna podpora geotermálnej energie zvýraznila takisto v 80-tych rokoch (po ropnej kríze) a v novom miléniu prišli aj dve významné podporné schémy. V roku 2008 vznikol v krajine pôvodne 20-miliónový fond, ktorý manažuje SAF Environment. Investorov, ktorí si zabezpečili poistenie, chránil pred krátkodobým (kompenzácia až do 90 percent oprávnených prostriedkov pri neúspešnom vrte), ale aj dlhodobým rizikom (poškodenie zariadení či zníženie kvality zdroja).

Geotermálny vrt vo francúzskom meste Cachan z roku 2018 podporený fondom SAF Environment (zdroj: dalkia.com)

Schému GEODEEP predstavili vo Francúzsku v roku 2015. Cez svoju podriadenú organizáciu do nej vložilo 50 miliónov eur ministerstvo životného prostredia spoločne s verejnou investičnou bankou a súkromnými subjektmi. Prostriedky boli takisto určené na kompenzáciu investorov v prípade neúspešných vrtov. 

Aj tento program prispel k tomu, že vo Francúzsku je dnes vyše 80 miest zásobovaných teplom z geotermálnej energie (viac ako 2 milióny obyvateľov). V súčasnosti klaster GEODEEP zahŕňa osemnásť firiem, ktorých cieľom je spolupráca na domácom trhu a zdieľanie analýz, dát a know-how. Rozpracovaných je aj niekoľko nových projektov, napríklad na získavanie cenného lítia z geotermálnych zdrojov.

Nemecké líderstvo na trhoch

V Nemecku sa ujal účinný vládny program v rámci komplexnej iniciatívy podpory rozvoja obnoviteľných zdrojov. V prípade geotermálnej energie sa týkal vrtov hlbších ako 400 metrov. Investori mohli čerpať pôžičky s výrazne zníženými úrokmi oproti bežným komerčným úverom. Podpora sa týkala výroby elektriny aj tepla.

Ďalšie z opatrení investorom zabezpečilo, že v prípade nečakaného nárastu nákladov oproti pôvodnému schválenému rozpočtu im z programu preplatia dodatočné výdavky (maximálne do 50 percent pôvodných výdavkov, respektíve najviac 1,25 milióna eur).

Iniciatívu zameranú na podporu nových prieskumných vrtov uviedli v Nemecku v roku 2009. Suma 60 miliónov eur bola určená na kompenzáciu neúspešných vrtov preplácaním 80 percent nákladov.

Aj vďaka kontinuálnej podpore patrí Nemecko k špičke na trhu s geotermálnym vykurovaním a chladením. V krajine majú 41 existujúcich a 102 rozpracovaných projektov. Na nemeckom trhu sa tiež predalo najviac geotermálnych tepelných čerpadiel.

Holandská sedemnástka

V Holandsku beží vládny program podpory geotermálnej energie od roku 2007. Aktuálne prebieha už dvanáste kolo výzvy, uchádzači sa môžu hlásiť do konca augusta. Vyčlenených je 44 miliónov eur.

Schéma poskytuje možnosť prefinancovať až 85 percent výdavkov, ak investor narazí na neúspech pri vŕtaní či testovaní. V posledných rokoch umožnila vznik 17 dubletov. Ide najmä o projekty v poľnohospodárstve (pestovanie v skleníkoch). Investori musia po získaní podpory začať s projektom najneskôr do roka a ďalší rok majú na dokončenie projektu po začatí prác v teréne.

Rýchly turecký rast

Turecko je v posledných rokoch lídrom vo zvyšovaní inštalovanej kapacity v geotermálnych projektoch a môže za to aj veľká investícia do tejto oblasti. Turecká vláda spustila v roku 2017 program Risk Sharing Mechanism (RSM), na ktorom sa finančne podieľa aj Svetová banka.

Desiatky miliónov eur sú určené na zmiernenie rizika pre investorov. V prípade neúspešných vrtov získavajú naspäť 40 – 60 percent nákladov. Poistná suma je 5 percent odhadovaných nákladov na projekt, ktoré zostávajú v schéme v prípade úspešných vrtov. Najvyššia podpora je určená pre projekty v menej rozvinutých geotermálnych oblastiach.

Rozdelenie tureckých regiónov podľa pokrytia nákladov RSM fondu (zdroj: rpmjeoturkiye.com/en)

Zdieľanie úspešných postupov na zmiernenie rizika

Nadnárodným projektom, ktorý bežal v Európe v rokoch 2018 – 2021, bol program GEORISK. Jeho cieľom bolo opísať funkčné schémy a najlepšie praktiky z krajín, kde s podporou a zmierňovaním rizika začali skôr.

Výsledkom sú dokumenty a návrhy opatrení, ktoré sú k dispozícii verejne. Program bol primárne zameraný na rozšírenie týchto nástrojov na ďalšie európsky trhy – Maďarsko, Poľsko, Grécko, Belgicko, Chorvátsko, Dánsko, Slovinsko a Srbsko (s potenciálom aj mimo Európy, napríklad v Keni alebo Čile).  

Implementácia nastala napríklad v Maďarsku, kde v roku 2021 Ministerstvo inovácií a technológií spustilo národný program na zmiernenie rizika s celkovými prostriedkami vyše 15 miliónov eur. Pokrýva 30 až 60 percent nákladov na vrty a testovanie nových oblastí, renováciu existujúcich vrtov, ako aj výstavbu potrubných sietí. Investorov má zorientovať v oblasti aj interaktívna online mapa územia s prehľadom geotermálnych oblastí vhodných na rozvoj.

Comments are closed.